Fox

Навеяло

Эй, да-а густой тума-а-н
Эй, да только батька бакуган...